1 Algebra (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 1

  • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver
  • omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere 1øsningens gyldighet
  • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler
  • bruke begrepene implikasjon og ekvivalens i matematisk argumentasjon