2 Rette linjer og optimering (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 2

  • omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere 1øsningens gyldighet
  • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler
  • modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter
  • gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variabler
  • løse lineære optimeringsproblemer grafisk, ved regning og med digitale hjelpemidler