3 Likninger og ulikheter av andre grad (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 3

  • omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet
  • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler